Vì một Việt Nam không bệnh lao, HIV
và các gánh nặng y tế khác

Những giá trị của chúng tôi

Lấy con người làm trung tâm

Chúng tôi hành động vì lợi ích tốt nhất của những người cần thụ hưởng và cộng đồng nơi họ sinh sống

Sự xuất sắc

Chúng tôi triển khai các hoạt động theo các tiêu chuẩn cao nhất có thể

Sự chính trực

Chúng tôi minh bạch, thẳng thắn và thành thật trong hành động và lời nói của mình

Trách nhiệm giải trình

Chúng tôi đưa ra lời cam kết và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho nhân viên, người thụ hưởng và các bên liên quan

CÔNG BẰNG

Chúng tôi cung cấp các cơ hội và chia sẻ các nguồn lực một cách công bằng và cởi mở với những người thụ hưởng, các đối tác và nhân viên của chúng tôi

Sự thống nhất

Chúng tôi xây dựng cho các nhân viên một môi trường làm việc thân thiện, gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau